Тил жана адабият кафедрасы

Кафедра университет ачылган күндөн тартып, жаштарды тарбиялоодо жана окутууда жигердүү, көп кырдуу ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет.

Тил жана адабият кафедрасынын түптөлүп куралуусуна жана өнүгүшүнө кафедранын алгачкы мүчөлөрү – доцент В. И. Озмитель (кафедранын алгачкы жетекчиси), профессорлор Б. К. Касымова, К. Н. Эмих, КРнын элге билим берүүнүн мыкты кызматкерлери, доценттер С. Ж. Алтымышбаева, Н. С. Иманкулова, улук окутуучулар С. Н. Сарпекова, Л. П. Мелихова, окутуучу Н. И. Иващенколор өз учурунда чоң салымдарын кошкон.

Тил жана адабият кафедрасынын окутуучулары төмөнкү сабактарды өтөт:

  1. кыргыз тил
  2. орус тил
  3. англис тил
  4. кыргыз адабияты
  5. орус адабияты
  6. дүйнөлүк адабият

Кафедра окуу жай ачылган учурда түптөлгөн. Эгемендикке ээ болгон учурдан тарта тилдерди (кыргыз тил, орус тил, англис тил) окутууга олуттуу мамиле  жасалып келет. Тилдерди окутууда студенттердин жазуу жана оозеки кебине байланыштуу машыгуу иштерине, стилистикалык көнүгүүлөргө басым жасалат. Каталар менен иштөөдө, орфография боюнча машыгуу иштеринде студенттердин адистигине жараша талдоого алынуучу искусство жана маданият тармагындагы тексттер («Б. Бейшеналиева – улуу балерина», «Төкөлдөштүн төрт кызы») пайдаланылат. Кыргыз жана дүйнөлүк адабият сабактарынан акын-жазуучулардын чыгармачылыгынын бөтөнчөлүгү жана  чыгармалардын кыргыз маданиятындагы орду менен таанышышат.

Кафедранын өнүгүшүнө доцент Н. С. Иманкулова көп эмгек жумшады. Ал көп жылдар бою кафедранын негизги адистик предметтерин алып баруу менен бирге, Республикалык жана Эл аралык илимий-практикалык конференцияларга, кеңешмелерге, семинар-тренингдерге активдүү катышып келет. Кыргыз жана орус тилдери боюнча лингвистикалык изилдөө иштерин жүргүзүү менен бирге бир топ окуу куралдары жарык көргөн.

Кафедранын негизги максаты – студенттердин гуманитардык сабактарга карата жоопкерчиликтүү мамилесин талап кылуу, кыргыз тил, орус тил, англис тил, кыргыз адабият жана дүйнөлүк адабият сабактарына кызыгуусун ойготуу, алган билимдерин көндүмдөр менен бекемдөө.Тил жана адабият кафедрасынын окутуучулары жыл сайын Эне тилдин эл аралык күнү жана Мамлекеттик тил күнүнө карата иш-чараларды уюштуруп келишет. Окуу жайдын студенттери иш-чараларга активдүү катышуу менен тил боюнча авторлук ырларын жаратып келет. Кыргыз тил жана орус тил сабактарынан «Эне тилим — сыймыгым», «Кылымдарды карыткан керемет тилим» сыяктуу тематикадагы кечелер уюштурулуп турат.

Азыркы учурда кафедранын окутуучулары трилингвистикалык тил маселелери боюнча фонетика-фонологиялык, грамматикалык жана лексикалык багыттагы илимий-изилдөө иштерин жүргүзүп келет. Кафедранын окутуучулары өзүлөрүнүн кыргыз, орус жана англис тилдери боюнча окуу-усулдук иштелмелерди даярдоонун үстүндө иштөөдө.

Окутуу-уюштуруу процессинде «Тил жана адабият» кафедрасы жаштарга билим берүү, тарбия иштеринде алгылыктуу салымдарын кошуп келет.