Социалдык-гуманитардык дисциплиналар кафедрасы

Социалдык-гуманитардык дисциплиналар кафедрасы 1967-жылы республиканын маданият системасына өтө керек болгон жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо үчүн жалпы билим берүүчү теориялык-гуманитардык база катарында иштей баштаган. Бул кафедранын түптөлүп, бекемдеп өсүп-өнүгүүсү – анын биринчи жетекчилери катарында иштеген профессорлор К. А. Асанкуловдун, С. О. Омурзаковдун, А. Ж. Садыковдун, А. Н. Иваковдун, Ж. С. Саркеевдин жана Д. С. Жапаровдун үзүрлүү эмгектенишкен жылына туура келет. Социалдык-гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын биринчи педагог-окутуучуларынын катарына республикада өзүлөрүнүн чоң педагогикалык жана усулдук тажрыйбалары менен кеңири белгилүү болгон доценттер Г. А. Вольтер, И. Поляков, К. Н. Эмих – студенттер арасында жогорку авторитеттүүлүккө ээ болуу менен эмгектенишкен.

Социалдык-гуманитардык дисциплиналар кафедрасын философия илимдеринин кандидаты, профессор Д. С. Жапаров жетектеп турган мезгилде кафедраны илимий-усулдук адабияттары менен камсыздоо жана окутуучулар, студенттердин илимий-изилдөөчүлүк иштерин уюштуруу үчүн талыкпай эмгектенип келишкен. Кафедранын окутуучулары жогорку окуу жайдын адистиктерине тиешелүү болгон илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүдө. Ошондуктан социалдык-гуманитардык дисциплиналары тармагында окуу-усулдук жана илимий-изилдөөчүлүк иштерин жүргүзүүнү уюштуруу – кафедранын негизги максаты болуп эсептелет.

Кафедра башчысы болуп келген, философия илимдеринин кандидаты, профессор Д.С. Жапаровдун жогорку окуу жайдагы педагогикалык стажы 50 жылдан ашык болгон. Ал «Америка эстетикасы», «Манкуртизмдин философиялык концепциясы» «Демократиялык жана антидемократия» ж.б. 25тен ашык усулдук иштелмелердин «Инсандын интернационалдык тарбиялануусу тууралуу диалогдор» деп, аталган монографиянын автору болгон. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын илимий журналдарында 40тан ашык ар кандай илимий макалалары жарык көргөн. Басма иштеринин жалпы көлөмү 135 басма баракчадан ашык. Акыркы жылдары «Этностун онтологиясы жана улуттук феноменология» деген темада докторлук диссертациясынын үстүндө иштеген.