Приоритет 2025

2025-жылга чейин университетти өнүктүрүү программасында университеттин ишмердүүлүгүнүн бардык багыттарын өнүктүрүү каралган. КММИУнун миссиясына ылайык, программанын негизги максаты университеттин өнүгүүсүн аныктаган төмөнкү негизги стратегиялык позицияларга жетишүү болуп саналат:

 • университет — маданият жана искусство чөйрөсүндө атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоодо акыркы билим берүү технологияларын иштеп чыгуучу жана колдонуучу заманбап билим берүү борбору;
 • университет жаңы чыгармачылык билимдерди жаратуучу жана заманбап чыгармачылык искусствонун жогорку технологияларын практикага киргизген чыгармачылык, илимий-методикалык борбор болуп саналат;
 • университет маданият жана искусство чөйрөсүндөгү технологияларды илимий-чыгармачылык өнүгүү стадиясынан алардын технологиялык дизайнына чейин трансформациялоочу инновациялык борбор болуп саналат.

КММИУнун миссиясына жана стратегиялык өнүгүү максаттарына ылайык, төмөнкү стратегиялык багыттар жана милдеттер аныкталган:

Багыттар:

 1. Билим берүү ишин өркүндөтүү, билим берүүдөгү инновацияны кеңейтүү
 2. Илимий ишмердүүлүктү өнүктүрүү
 3. Маалымат базасын өнүктүрүү жана айлана-чөйрө менен байланыш
 4. Эл аралык кызматташтык
 5. Университетти башкаруу системасын өркүндөтүү
 6. КММИУнун билим берүү, социалдык-маданий жана чыгармачылык ишмердүүлүгүн жакшыртуу.
 7. Студенттердин социалдык-маданий өнүгүшү жана жарандык коомго интеграциясы.
 8. Педагогикалык кадрларды социалдык жактан колдоону жакшыртуу
 9. Б.Бейшеналиева атындагы КММИУнун материалдык-техникалык базасын жакшыртуу
 10. Университеттин туруктуу экономикалык өнүгүүсү

 1. «Билим берүү ишин өркүндөтүү, билим берүүдөгү инновацияны кеңейтүү» багыты

Милдеттери:

 • Тарбиялык иштерди жакшыртуу
 • Инновациялык билим берүү жана илимий чөйрөнү калыптандыруу
 • Университеттин кадрдык потенциалын өнүктүрүү
 • Педагогикалык кадрлардын компетенцияларын өнүктүрүү
 • Билим берүүнүн сапатын башкаруу системасын ишке ашыруу
 • Жогорку окуу жайынын кызматкерлерин сапаттуу ишке тартуу
 1. «Илимий ишмердүүлүктү өнүктүрүү» багыты

 Милдеттери:

 • Университеттин илимий потенциалын жогорулатуу
 • Илимий изилдөөлөр менен окуу процесстерин интеграциялоо
 • Атаандаштыктын деңгээлин жогорулатуу жана илимий-изилдөө иштеринин натыйжаларына суроо-талапты күчөтүү
 • Республикада жана чет өлкөлөрдө илимий-педагогикалык байланыштарды жакшыртуу
 1. «Маалыматтык базаны жана айлана-чөйрө менен байланышты өнүктүрүү» багыты

 Милдеттери:

 • Университеттин бирдиктүү маалыматтык-билим берүү мейкиндигин өнүктүрүү
 1. «Эл аралык кызматташтык» багыты

 Милдеттери:

 • Университеттин эл аралык билим берүү мейкиндигине интеграцияланышы үчүн реалдуу өбөлгөлөрдү түзүү
 • Академиялык мобилдүүлүк
 • Билим берүү кызматтарынын экспортунун үлүшүн көбөйтүү
 1. «Университетти башкаруу системасын өркүндөтүү» багыты

 Милдеттери:

 • Университетти башкаруу системасын оптималдаштыруу
 1. «Б.Бейшеналиева атындагы КММИУнун окуу, социалдык-маданий жана чыгармачылык ишмердүүлүгүн жакшыртуу» багыты

 Милдеттери:

 • Университетти башкарууда студенттер менен мугалимдердин өз ара аракеттенүүсүн жакшыртуу
 1. «Студенттердин социалдык-маданий өнүгүүсү жана жарандык коомго интеграциясы» багыты.

 Милдеттери:

 • Окуу жана социалдык-маданий иштерди жакшыртуу
 • Окуучулардын турмушун жана эс алуусун уюштуруу учун шарттарды тузуу
 1. «Педагогикалык кадрларды социалдык жактан колдоону жакшыртуу» багыты

 Милдеттери:

 • Социалдык программаны ишке ашыруу
 1. «Б.Бейшеналиева атындагы КГУКИнин материалдык-техникалык базасын жакшыртуу» багыты

 Милдеттери:

 • Университеттин инфраструктурасын өнүктүрүү, анын иштешин жана коопсуздугун камсыз кылуу
 1. «Университеттин туруктуу экономикалык өнүгүүсү» багыты

 Милдеттери:

 • Университеттин финансылык ишин жакшыртуу