Музыка жана ырдоо кафедрасы

Массалык музыкалык – эстетикалык тарбиялоонун негизги түйүнүн чечүүдө, жалпы билим берүүчүлүк мектептин педагог-музыканттары негизги ролду ойноп, ал музыкант да, педагог да жана тарбиячы да болушу керек.

Дүйнө таанымы кеңири, балдарды жана музыканы сүйгөн жогорку квалификациялуу адистерди 1996-жылы ачылган “Музыка жана ырдоо” кафедрасы даярдайт. Кафедраны ачылган жылдан баштап КРнын маданиятынын эмгек сиңирген ишмери, профессор Абдылдаев О.А жетектеп келген.

Негизги адистик боюнча өтүлүүчү дисциплиналар :

  • Музыкалык-теоретикалык жана тарыхый предметтер(музыканын теориясы, сольфеджио, гармония, полифония, музыкалык формалардын анализи, музыканын тарыхы( ата мекендик жана чет элдик)).
  • Хор циклдеринин сабактары – хор дирижёрлугу, хор партитурасын окуу, хордук аранжировка, хор таануу, хордук класс, дирижёрлук-хордук практика. Бул сабактардын максаты – студенттерди келечектеги музыканттык-мугалимдик ишмердүүлүккө жана балдар хордук коллективин жетектөөгө даярдоо.

Ал эми төмөндөгү сабактар музыкалык тарбиянын системасын калыптандырууга жана алардын методикасын өздөштүрүүгө багытталган: Музыкалык тарбиянын методикасы, Эстетикалык тарбиянын методикасы, Этнопедагогика, Педагогикалык чеберчилик.

Музыкалык –аткаруучулук циклдин предметтери: негизи музыкалык аспаптарда (фортепиано, баян, аккордеон жана кошумча аспап (комуз) ойноону өздөштүрүүнү үйрөтүү, концертмейстерлик жана ансамбль: ырчыны же хорду коштоону үйрөтүү жана ырдоого машыктыруу жана үндү коюу. Бул сабактарды окуудагы негизги милдет — студент музыкалык- аткаруучулукту өздөштүрүп, музыкалык аспапты тийиштүү деңгээлде аткаруу менен мектеп окуучуларына класстан тышкаркы музыкалык-эстетикалык тарбия берүүдө атайын жана кошумча аспапты чеберчиликте пайдалануу болуп саналат.

Кафедра түзүлгөн жылдан бериреспубликанын жалпы билим берүү мектептери үчүн көптөгөн музыка мугалимдери даярдалып чыгарылды.

Кафедранын окутуучулары педагогикалык ишмердүүлүк менен бирге илимий-изилдөөчүлүк, окуу-методикалык иштердин үстүндө иштешет. Алар студенттер үчүн окуу куралдарын, окуу китептерин, репертуардык жыйнактарды, хрестоматияларды, усулдук окуу куралдарды т түзүштү жана дагы жаңы эмгектердин үстүндө иштешүүдө.

Кафедрада эл аралык, шаардык жана университеттик деңгээлдеги конференциялар, илимий-практикалык конференциялар, семинарлар, тегерек столдор, ачык лекциялар жана музыка мугалимдери менен жолугушуулар өтүп турат.

Кафедранын окутуучулары өз кесибинин квалификациясын жогорулатуу үчүн атайын курстук окуудан өтүп сертификаттарга ээ болуп турушат.

Мугалимдер студенттер менен бирге мектептерге жана орто билим берүү окуу жайларына барып музыка багытында лекцияларды окуп, мастер класс жана чакан концерттик программаларды тартуулап келишет. Мындай иш-чаралар мектеп окуучуларынын, студенттердин жана абитуриенттердин окууга болгон кызыгуусун терең арттырат.