Миссия

ЖОЖдун өзгөчөлүгүнө жараша, Б.Бейшеналиева атындагы КММИУнун негизги миссиясы – интеллектуалдык элитаны, чыгармачыл ой жүгүрткөн, маданият жана искусство тармагында эффективдүү иштөөгө жөндөмдүү жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо, маданият жана искусство чөйрөсүндө жаңы билимдердин жана технологиялардын булагы катары билим берүү системасын, фундаменталдык жана прикладдык илимди өнүктүрүү, Кыргыз Республикасынын региондорун өнүктүрүү үчүн эл аралык байланыштарды чыңдоо. Б.Бейшеналиева  атындагы КММИУ – Кыргызстандын маданият жана искусство чөйрөсүндөгү ири жана жалгыз университети, анын базасында билим берүү жана илимий чыгармачылык потенциалдарды бириктирүүгө болот жана кыргызстандык жана чет өлкөлүк студенттерге билим берүүнүн жогорку сапатын, маданиятты жана искусствону, экономиканы өнүктүрүү жана региондордун социалдык-маданий жана билим берүү маселелерин чечүү үчүн илим сыйымдуу заманбап технологияларды биргелешип иштеп чыгууга жана киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Негизги максат – чыгармачылык активдүүлүктү жогорулатуу, көркөм чыгармачылык демилгени калыптандыруу, өз алдынча ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү. Университеттин бүткүл профессордук-окутуучулар жамааты окуу сабактарынан тышкары профессордук-окутуучулук курамы үчүн да, студенттер үчүн да тиешелүү илимий-чыгармачылык, илимий-практикалык конференцияларды, семинарларды, симпозиумдарды үзгүлтүксүз өткөрүп турушат.

Университеттин негизги стратегиялык максаттары:

  • университет — маданият жана искусство чөйрөсүндө атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоодо акыркы билим берүү технологияларын иштеп чыгуучу жана колдонуучу заманбап билим берүү борбору;
  • университет жаңы чыгармачылык билимдерди жаратуучу жана заманбап чыгармачылык искусствонун жогорку технологияларын практикага киргизген чыгармачылык, илимий-методикалык борбор болуп саналат;
  • университет маданият жана искусство чөйрөсүндөгү технологияларды илимий-чыгармачылык өнүгүү стадиясынан тартып, алардын технологиялык таризделишине чейин трансферттөөчү инновациялык борбор болуп саналат.