Илимий ишмердүүлүк

Б. Бейшеналиева атындагы КММИУнун окутуучуларынын окуу-методикалык иштери бир нече багытты камтыйт: окуу китептерин, окуу-методикалык куралдарды даярдоо, жумушчу программаларды, мамлекеттик билим берүү стандарттарын иштеп чыгуу жана бекитүү, алар КММИУнун Окумуштуулар кеңеши жана КР ББИМ тарабынан адистиктер боюнча бекитилген: «Социалдык-маданий ишмердиги», «Актердук өнөр», «Режиссура» (колдонуу чөйрөлөрү боюнча), «Киноператорлук», Үн режиссурасы» (колдонуу чөйрөлөрү боюнча), «Көркөм билим берүү», «Хореография педагогикасы», «Театр таануу», «Кино таануу», «Адабий чыгармачылык»,  студенттердин өз алдынча ишин оптималдаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана киргизүү, дисциплиналар боюнча программаларды жана окуу-методикалык комплекстерди (ОУК) түзүү, окуу китептерин, макалаларды жана башка продукцияларды рецензиялоо.

2020-2021-жылдары КММИУнун өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын ЖОЖдорунун рейтингине катышып, аны Казакстан, Нур-Султан шаарындагы көз карандысыз аккредитациялоо жана рейтинг агенттиги (НААР) өткөргөн. Кыргыз Республикасынын Жогорку окуу жайларынын көз карандысыз рейтингине КММИУнун катышуусунун максаты — билим берүү кызматтарынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн баалоо, иш берүүчүлөр үчүн жагымдуулугун кеңейтүү, КММИУнун ишинин беделин жана натыйжалуулугун жогорулатуу, көп сандагы окуучуларды тартуу, билим берүү программаларынын сапатынын өсүү динамикасын көрсөтүү.

Бул рейтингде КММИУ маданият жана искусство жаатында программаларды ишке ашырган ЖОЖдордун ичинен биринчи орунду ээледи. Ошондой эле КММИУнун «Социалдык-маданий ишмердиги», «Актердук өнөр» программалары биринчи орунду ээлеп, тиешелүү сертификаттар алынды. 2020-жылы КММИУнун 20 окутуучусу КР Жогорку окуу жайларынын рейтингине кирген профессордук-окутуучулардын курамынын (ПОК) алдыңкы 30 рейтингине киришти.

 Б.Бейшеналиева атындагы КММИУнун профессордук-окутуучулардын курамы КР БИМнын талаптарына ылайык түзүлгөн жана окуучулар менен иштөө үчүн кесиптик тажрыйбасы бар компетенттүү персоналга ээ. Окутуучулар окутулуп жаткан предмет боюнча толук билимге жана түшүнүккө ээ, окуу процессинин алкагында билимди натыйжалуу жеткирүү үчүн зарыл болгон көндүмдөргө жана тажрыйбаларга ээ, ошондой эле окутуунун сапаты боюнча кайтарым байланышты уюштурушат.

2020-2021-окуу жылында Б.Бейшеналиева атындагы КММИУ 7 багыт жана адистиктер боюнча көз карандысыз программалык аккредитациядан ийгиликтүү өттү.

Илимий-изилдөө ишин камсыз кылуу жана деңгээлин жогорулатуу Б.Бейшеналиева атындагы КММИУну өнүктүрүүнүн азыркы этапта стратегиялык милдети болуп саналат. Университеттин профилине, ошондой эле университеттин илимий-изилдөө иштеринин планына ылайык, КММИУдеги илимий изилдөөлөрдүн көпчүлүгү искусство жана маданият таануу илимдери жаатында жүргүзүлөт.

Бүгүнкү күндө КММИУде жүргүзүлүп жаткан изилдөөлөрдүн спектри кеңири – искусство жана маданият тарыхынан, маданият экономикасынан, искусство менен маданияттын калыптанышынан жана өнүгүшүнөн тартып Кыргызстандын социалдык-маданий жана гуманитардык илимдерине чейин. Илимий-изилдөө иштерин университеттин «Кыргыз музыкалык маданияты», «Театралдык искусство», «Социалдык-маданий ишмердиги», «Этнофилософия жана искусство» аттуу бирдиктүү изилдөө тематикасы менен кафедраларда окутуучулар жүргүзүшөт.

Бүгүнкү күндө университетте 5 илимдин доктору, 11 илимдин кандидаты ийгиликтүү иштеп жатат. КММИУнун окумуштуулары эл аралык, республикалык конференцияларга катышып, РИНЦ, SCOPUS жана башка алдыңкы илимий басылмаларда жарыяланган.

Ар бир окутуучу кафедранын илимий потенциалын өнүктүрүүгө ар кандай квалификацияны жогорулатуу курстарынан өтүү, илимий макалаларды, окуу куралдарын чыгаруу, маданият жана искусство маселелерине арналган конференцияларга жана тегерек столдорго катышуу менен салым кошот. Университеттин 21 окутуучусу, аспиранттар, изденүүчүлөр жана диссертациянын үстүндө жигердүү иштешүүдө.

КММИУда «Маданият жана искусство жарчысы» илимий журналы чыгарылат. Бардык чыгарылган журнал номерлери КММИУнун сайтындагы архивинде ачык жеткиликтүү.

Б.Бейшеналиева атындагы КММИУнун студенттери илимий-изилдөө иштерине активдүү катышат. Жыл сайын кафедралардын профессордук-окутуучулук курамынын жетекчилиги алдында факультеттердин студенттери үчүн ар кандай тематикалар боюнча илимий-практикалык конференция өткөрүлөт. Студенттер эл аралык жана республикалык фестивалдарда, сынактарда, симпозиумдарда көп чыгышат, жыйынтыгында алардын көпчүлүгү жеңүүчү, лауреат жана дипломант болуп калышты.

Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университети чыгармачыл окуу жайы болгондуктан, студенттердин илимий ишмердүүлүгү сөзсүз чыгармачылык менен байланыштуу, ошондуктан студенттердин чыгармачылыгын өз алдынча илимий-чыгармачылык иш деп атоого болот.

Жыл сайын, илимий изилдөөлөрдү бириктирүү, жакшыртуу максатында окуу боюнча окутуучулардын жана студенттердин илимий жана кесиптик денгээлин жогорулатуу үчүн теориялык, илимий-практикалык жыйындар, семинарлар, тегерек столдор, илимий-изилдөө иштери жүргүзүлүп турат.

«Кыргыз музыкалык маданияты», «Театр искусствосу», «Социалдык-маданий ишмердиги», «Этнофилософия жана искусство» деген бирдиктүү илимий темага бириктирилген университеттин кафедраларында илимий-изилдөө иштери жүргүзүлүүдө.